Reprezentuje Rath lékaře? Ne!

Nový ministr zdravotnictví David Rath konečně vyřešil střet zájmů a vzdal se předsednictví České lékařské komory (ČLK), jak se říká anglicky, „lépe později než nikdy“. Mezitím nastaly rychlé změny, které Rath prování v resortu. Mezi ně patří zvýšená finanční zodpovědnost Všeobecné zdravotní pojišťovny, reforma předepisování léků a zveřejnění údajů státních nemocnic. To všechno jsou kroky nezbytné pro skutečnou reformu zdravotnictví.

Neměnné vedení komory

I přes tyto důležité body se většina autorů stále soustřeďuje na osobu Ratha samého. Bohužel, většina těchto „analýz“ je výslovně bulvárního typu. Nejlepším ukazatelem budoucího chování člověka je jeho chování předchozí.

Působení Ratha ve funkci prezidenta ČLK je provázeno řadou právně pochybných okolností. Jeho instalování do funkce prezidenta neproběhlo právně korektním způsobem tím, že se na jeho zvolení neusnesl usnášeníschopný sjezd delegátů komory. Delegáti ČLK jsou podle zákona voleni jednotlivými okresními sdruženími ČLK. Jak komora sama přiznává, těchto zasedání se zúčastňuje méně než zákonem požadovaná polovina.

Následně zvolení „delegáti“ ve skutečnosti tedy žádnými delegáty nejsou, a tím je jejich následná volba prezidenta na hlavním sjezdu ČLK od počátku neplatná. Právníci komory tvrdí, že volba delegáta není usnesením, a proto není třeba, aby bylo okresní shromáždění usnášeníschopné. Zákon ale jinou formu rozhodnutí okresního sdružení, než jakým je usnesení, nezná.

Dále si Rath prodloužil vlastní volební období nad dobu, na kterou byl zvolen. Díky „novelizaci volebního řádu“ komory si Rath a funkcionáři komory dvakrát prodloužili – bez voleb – své funkční období, nejprve na čtyři a potom i na pět let. Funkcionář nemůže sám sobě prodlužovat dobu, na kterou mu voliči mandát udělili, stejně tak jako parlament nemůže přijmout novelu, ve které by si již zvolení poslanci prodloužili své volební období na pět let. S kolegou Rathem v čele si ČLK tak vytvořila neměnné vedení.

Posledním tahem Ratha je jeho zájem obejít zákon o komorách a ponechat si funkci prezidenta ČLK v jakési zakonzervované podobě, po dobu, kdy se bude politicky realizovat jako ministr. Hovoří se o „pozastavení funkce“ a o „přechodu pravomocí prezidenta na představenstvo“. Představenstvo ČLK se k věci dokonce pokusilo přijmout stavovský předpis. Takový postup je právně vyloučen. Český zákon nezná pozastavení funkce. Prezident komory nemůže zastávat svou funkci v jiných formách než v těch, které zákon stanovil. Pravomoci prezidenta přitom podle zákona přecházejí na viceprezidenta komory, nikoli na představenstvo. Svým vnitřním předpisem nemůže ČLK měnit zákon.

Naše postkomunistická lhostejnost

Kolega Rath mě jako lékaře nereprezentuje tím, že ve vlastní kariéře nikdy nevystupoval a nevystupuje tak, aby zachoval určitý standard, přičemž by sloužil jako vzor pro ty, které reprezentuje. Uvedený způsob uzurpace moci to dosvědčuje. Nicméně dokud se lékaři sami nezlepší a neprosadí profesionální standard chování v ČLK, funkcionáři jako Rath se nezmění. Není důvod, aby se zástupce nechoval hůř než členové, pokud členové jeho chování neodsoudí.

Na ministerstvu tedy sedí člověk, který má znalosti a povahu, díky nimž může prosadit nezbytná řešení ve zdravotnictví. Stejně tak je to člověk, který zároveň nejen potvrzuje, ale přímo ztělesňuje míru naší setrvávající postkomunistické lhostejnosti ke spravedlnosti a ke slušnému chování.

MUDr. Martin Jan Stránský, MD, povinný člen ČLK

Publikováno:

Lidové noviny

7. 11. 2005

Kontakt

MUDr. Martin Jan Stránský

Národní 9, Praha 1

Kontaktní osoba:

Jitka Bayerová – asistentka

Tel.: 222 075 101

Copyright © 2024 All Rights Reserved.