Otázky a odpovědi ke kandidatuře na prezidenta ČLK

Otázky a odpovědi – MUDr. Martin Jan Stránský
 
Profesionalita, rovnost
 
Jako kandidát na prezidenta ČLK dostávám každý den spoustu otázek. Nyní zveřejňuji ty nejčastější a přidávám odpovědi. Děkuji za váš zájem a za vaši podporu.
 
Jaký má být cíl ČLK? 
ČLK se má stát organizací pro všechny lékaře, bez ohledu na jejich odbornost či pracovní poměr, která jim nabízí veškeré servisní služby pro jejich optimální působení a která svým působením garantuje nejvyšší standard profese. Zároveň se musí ČLK podílet na legislativní činnosti a vyjadřovat se k návrhům koncepcí a pracovních norem.
 
Jakou máte představu co se týče zastupování v komoře?
Počet delegátů by měl přímo reflektovat počet členů v daném okrese. Představenstvo by mělo být složeno ze zástupců krajů podle alikvotního počtu.
 
Jaký by měl být mechanismus řešení otázek ČLK?
Stejně jako v jiných komorách ve světě, základním vyřizujícím mechanismem musí být jednotlivé komise, ve kterých sedí alespoň jeden zástupce každého patřičného oboru a lékaře ze státního i soukromého sektoru. Nesmějí chybět externí experti, ani možnost pro participaci dalších zainteresovaných osob a veřejnosti. Komisi vede člen představenstva, což garantuje spojení s vedením. Na základě podkladů zpracovaných komisemi potom rozhoduje představenstvo, případně sjezd delegátů.
 
Souhlasíte se současným rozdělením výnosů mezi „centrum“ a okresní sdružení ČLK?
Okresy nesmějí být opomíjeny. Nejprve se musíme dohodnout na optimální bilanci a distribuci služeb mezi Prahou a okresy, rozdělení rozpočtu se pak odvine podle rozhodnutí.
 
Jak se díváte na nejasnosti kolem hospodaření a rozhodování vedení ČLK?
Abychom vystupovali na vysoké profesionální úrovni, nesmíme mít zamlžené kauzy. Vzhledem k míře dosavadního maření těchto kauz, forenzní audit je nejlepší mechanismus pro jejich objasnění a řešení. Dále se musí vyřešit rozpor mezi statuty ČLK a zákonem týkající se komor v ČR.
 
Je lepší vydávat komorový časopis s nulovými náklady, nebo nést náklady a snížit podíl inzerce?
Ani jedno ani druhé. Časopis Tempus vydělával velké peníze, zatímco komora z toho neměla nic. Není důvod, proč komora tento časopis sama nevydávala, nezkvalitnila a zároveň na něm sama nevydělávala.
 
Co byste prosazoval v otázce povinného členství ČLK?
Otázka nepovinného členství má legální i finanční dopady. Vytvořil bych komisi, která by měla za úkol zmapovat preference členů ČLK i možné dopady, a připravit zprávu pro další sjezd. Sám se přikláním k variantě (menšího) povinného registračního příspěvku a dobrovolného členského příspěvku s tím, že pouze členové by mohli aktivně participovat v komoře. Musím upozornit, že povinné členství v kterékoliv organizaci apriori ohrožuje její profesionální potenciál.
 
Co se Davidovi Rathovi podařilo a co ne?
Během vedení Davida Ratha přestala komora být profesionální organizací sloužící všem svým členům. Místo toho se z ní stala klientelistická a odborářská organizace, které se podařilo uměle rozdělit lékaře na soukromé, praktické, specializované a nemocniční tábory, stojící navzájem proti sobě.
 
Jaké uspořádání zdravotnického systému je vám nejsympatičtější?
Nejprve musí dojit ke stanoveni zdravotní péče hrazené ze základního pojištění. Tím se automaticky definuje prostor pro poskytování zdravotní péče takto nehrazené – tedy prostor pro připojištění podle možností pacienta a nabídky pojišťoven, které by mezi sebou právě v tomto prostředí fungovaly a konkurovaly. Státem hrazená péče by neprobíhala prostřednictvím pojišťoven, ale přímo prostřednictvím státní administrativy (stejně jako důchody apod.).
 
Jak se díváte na otázku zrušení nemocnic, či jejich možnou privatizaci?
Nejprve se musí určit optimální síť zdravotní péče a její umístění podle existujících služeb a budoucích potřeb. Tím se zjistí, které státní nemocnice musejí zůstat a kde, a které se mohou „pustit“ či přeměnit. Možné proměny nemocnic by měly být smysluplné a postupné. Tudíž by všechny existující smlouvy a vztahy měly být prolongované než bude stanovena jasná koncepce.
 
Jak chcete chránit zájmy soukromých lékařů?
Zájmy všech lékařů úzce souvisí jeden s druhým. Jako první musí zmizet bodový systém, který nabízí pojišťovnám nesprávný jednací mechanismus a který jim navíc umožňuje, aby za stejné služby vyplácely různě. Služby se musejí účtovat a vybírat v korunách, nikoliv v bodech. Dále je nutné usilovat o daňové a investiční úlevy pro praktikování v soukromém sektoru.
 
Jak se díváte na otázku smluvního stavu mezi pojišťovnou a lékařem/zdravotnickým zařízením?
Současně nevyvážený stav je neudržitelný. Pro standardní péči hrazenou státem představuje tzv. „smluvní vztah“ byrokraticky výmysl. Regulace nesmi byt tvořené na úkor daného typu zařízení, ale z pohledu posílení a udržování kvalitní péče pro pacienta. Každý lékař či instituce, která poskytuje standardní péči by měli dostat úhradu podle státního ceníku. Právě to vytvoří rovnost pro všechna zdravotnické zařízení – státní i nesmluvní. Osobně jsem v této věci podal soudní žalobu a proces v současné době běží.
 
Jak se díváte na financování zdravotnictví?
Výdaje do zdravotnictví se musí přeorganizovat přes jasnou koncepci, v níž hlavní motivací je šetření a prevence, nikoliv utrácení.
 
Vydělávají lékaři dost?
Někteří ano, většina ne, alespoň ve srovnání s Evropou. Po vytvoření jasné koncepce zdravotnictví a její porovnání s úrovní evropskou, včetně mzdové, se musíme profesionálním způsobem dobrat k opodstatněné ceně naší práce ve smyslu dalšího jednání se státní správou. Dále věřím, že profesionalizace komory a upřednostnění slušnosti a odbornosti posílí naši pozici ještě více.
 
Je vám bližší zdravotnický program ČSSD nebo ODS?
Nejprve musí komora stanovit optimální systém poskytování a umístění péče, a tento model pak porovnat s programem všech politických stran. Komora nesmí podporovat žádnou stranu, ale může upozornit na určitá rizika či klady programů jednotlivých stran. Nesmíme zapomenout, že jsme nejen lékaři, ale i voliči, přičemž podporujeme politický program svým hlasem u urny.
 
Jak si představujete svoji práci jako prezident ČLK?
Na začátku to bude vyžadovat tvrdou práci. Poté, co nastartují různé komise, se nároky na činnost prezidenta změní. Prezident správně fungující komory nemá činnost centralizovat, ale musí ji koordinovat a reprezentovat komoru navenek.
 
Co ještě má dělat ČLK?
Neděláme dost proto, abychom veřejnosti předkládali pozitivní image. Děláme spoustu dobrých věcí, o kterých by se veřejnost měla dozvědět. Dále musíme mít studentskou sekci a pobočku na každé lékařské fakultě. Musíme nabízet pomoc a rady medikům a být jim pozitivním vzorem.
 
MUDr. Martin Jan Stránský, MD FACP

Kontakt

MUDr. Martin Jan Stránský

Národní 9, Praha 1

Kontaktní osoba:

Jitka Bayerová – asistentka

Tel.: 222 075 101

Copyright © 2024 All Rights Reserved.